โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมกับสถาบันคุรุพัฒนา TPDI
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมกับสถาบันคุรุพัฒนา TPDI

เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย

checked.svg
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมกับสถาบันคุรุพัฒนา TPDI
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579

กำหนดกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ  โดยขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์ "คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21"   

เราพร้อมให้ท่านมาเป็นส่วนหนึ่ง  กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย  ด้วยหลักสูตรที่ครบถ้วน  สมบูรณ์

ออกแบบและพัฒนาโดยนักวิชาการศึกษาระดับแนวหน้าของประเทศไทย ครอบคลุมและตอบโจทย์ทุกมิติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำโครงการ

หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

-ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 6 หลักสูตร -

PLC

หลักสูตรพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้ของมืออาชีพ  

3Rs8Cs

หลักสูตรการออกแบบแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21

IT 4.0

หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0  

ENG

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน (Basic English for Communication) 

SPEEXX I

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจากสื่อสำเร็จรูป Speexx ระดับพื้นฐาน (Basic User A1-A2) 

SPEEXX II

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจากสื่อสำเร็จรูป Speexx ระดับกลาง (Independent User B1-B2)