โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579

กำหนดกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ  โดยขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์ "คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ  ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21"   

(รายละเอียดการโอนเงิน)

แสดงความจำนงเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาครู ที่นี่

เราพร้อมให้ท่านมาเป็นส่วนหนึ่ง  กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย  ด้วยหลักสูตรที่ครบถ้วน  สมบูรณ์

ออกแบบและพัฒนาโดยนักวิชาการศึกษาระดับแนวหน้าของประเทศไทย ครอบคลุมและตอบโจทย์ทุกมิติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารแนะนำโครงการ

หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

(คลิกเพื่อดูหลักสูตรที่เป็นอบรมตามเขตการศึกษา - Cluster)

-ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 5 หลักสูตร -

3Rs8Cs

หลักสูตรการออกแบบแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 

ดาวน์โหลดหลักสูตร

IT 4.0

หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0  
ดาวน์โหลดหลักสูตร

ENG

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน (Basic English for Communication)  
ดาวน์โหลดหลักสูตร

SPEEXX I

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจากสื่อสำเร็จรูป Speexx ระดับพื้นฐาน (Basic User A1-A2) 
ดาวน์โหลดหลักสูตร