loader

PLC

หลักสูตรพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สู่การวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้ของมืออาชีพ

ดาวน์โหลดหลักสูตร PLC คลิกที่นี่


3Rs8Cs

หลักสูตรการออกแบบแผนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะและทักษะในศตวรรษที่ 21

ดาวน์โหลดหลักสูตร 3Rs8Cs คลิกที่นี่


IT 4.0

หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีและสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในยุค Thailand 4.0

ดาวน์โหลดหลักสูตร IT 4.0 คลิกที่นี่


Basic English

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน (ผ่านการประเมิน 1 หลักสูตร)

ดาวน์โหลดหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน คลิกที่นี่


SPEEXX-I

หลักสูตร Speexx A1-A2 (ที่ผ่านการประเมิน) 1 หลักสูตร

ดาวน์โหลดหลักสูตร SPEEXX (A1 - A2) คลิกที่นี่