loader

รายชื่อวิทยากรพัฒนาครูของบริษัท MSI : Mobile Solutions Integrator

  • All
  • เชียงใหม่
  • ลำพูน
  • ลำปาง
  • อุตรดิตถ์
  • แพร่
  • น่าน
  • พะเยา
  • เชียงราย
  • แม่ฮ่องสอน
ผศ.จำเริญ ฐานันดร

PLC 3Rs8Cs Eng
Speexx A Speexx B
นายณรงค์เดช ชัยวรรณา

PLC 3Rs8Cs ICT
-
ดร.ธิดา ขันดาวงศ์

PLC 3Rs8Cs Eng
Speexx A
ดร.นิธิกุล อินทรทิพย์

PLC 3Rs8Cs ICT
-
นายบรรพต ขันคำ

PLC 3Rs8Cs
-
นางประทินทิพย์ สลีสองสม

Eng
Speexx A Speexx B
นายปิยวัฒน์ คนเก่ง

PLC ICT
-
ผศ.ดร.ผาสุข บุญธรรม

PLC 3Rs8Cs Eng
Speexx A Speexx B
นายพงศธร ช่างปัด

PLC 3Rs8Cs ICT
-
นายพงศธร ช่างปัด

PLC 3Rs8Cs Eng
Speexx A Speexx B
ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ กาวินคำ

PLC 3Rs8Cs ICT
-
ว่าที่ ร.ต.เมธี กาบุญค้ำ

PLC 3Rs8Cs ICT
-
นายวิทย์ วิชาคำ

PLC 3Rs8Cs
-
นายศิลป์ชัย ขันดาวงศ์

PLC 3Rs8Cs
-
นางเสถียร สุวรรณจักษ์

PLC 3Rs8Cs Eng
Speexx A Speexx B
ดร.หาญศึก เล็บครุฑ

PLC ICT
-
นายฉัตรชัย สุวรรณจักษ์

PLC 3Rs8Cs
-
นายจิรศักดิ์ ดวงสุข

ICT
-
ดร.ซิมมี่ อุปรา

PLC 3Rs8Cs Eng
Speexx A Speexx B
นางสาวแสงอัมพา หริมูลวงศ์

PLC 3Rs8Cs
-
ดร.อัครเดช ยมภักดี

PLC 3Rs8Cs ICT
-
ดร.ณัฎฐพล สันธิ

Eng
Speexx A Speexx B
นางพันธ์นอม ปรามาลย์

PLC 3Rs8Cs Eng
Speexx A Speexx B
นางสาวปริญทิพย์ ท่าว่อง

PLC 3Rs8Cs Eng
Speexx A Speexx B
นางสาวพรทิพา พุทธวงค์

PLC 3Rs8Cs ICT
-
นางนงคราญ ชัยพงษ์

PLC 3Rs8Cs Eng
Speexx A Speexx B
นางสาวสิริกันยา ดาวิไล

Eng
Speexx A Speexx B
นางอรินลัทธ์ จันทร์เลน

PLC 3Rs8Cs ICT
-
นางผ่องศรี จัตุปา

3Rs8Cs Eng
Speexx A Speexx B
นางเกล็ดทอง ภู่ไพศาล

3Rs8Cs Eng
Speexx A Speexx B
นายเกียรติชัย ยานะรังษี

Eng
Speexx A Speexx B
นางสาวอัญชลี เมฆวิบูลย์

PLC 3Rs8Cs ICT
-
นายพงศ์พันธุ์ ไชยบุญเรือง

PLC 3Rs8Cs
-
นางจงกลณี เวสุวรรณ์

PLC 3Rs8Cs Eng
-
ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์

PLC 3Rs8Cs
-
นางสาวนฤมล วุฒิปรีชา

Eng
Speexx A Speexx B
นายทิพากร ศิริพัฒนพงศ์

PLC 3Rs8Cs Eng
-
นางสาวปราณี ศรีสันติธรรม

PLC 3Rs8Cs Eng
-
ดร.ปาริชาติ เภสัชชา

PLC 3Rs8Cs ICT
-
นางสาวพีรญา ถิรธัญญ์ธาดา

PLC 3Rs8Cs Eng
Speexx A Speexx B
ดร.เพราพิลาส น้อยหลู่

PLC 3Rs8Cs ICT
-
นางสาวยุพิน อินทะยะ

PLC 3Rs8Cs
-
ดร.รามลักษณ์ อนุสุริยา

PLC 3Rs8Cs ICT
-
ดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์

PLC 3Rs8Cs
-
นางสาววัชรี สาริกบุตร

Eng
Speexx A Speexx B
นางวิรัชนี มาตันทัง

PLC Eng
Speexx A
นายจงภพ ชูประทีป

ICT
-
นางสาวชิดชนก ชูเจริญกาญจน์

PLC 3Rs8Cs ICT
-
นายพงศ์รติ แก้วอ้าย

PLC 3Rs8Cs
-
ดร.รักษ์ วรุณวนารักษ์

PLC 3Rs8Cs Eng
Speexx A Speexx B
นางสาววนิจช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล

PLC 3Rs8Cs Eng
Speexx A
นายสุภาพ บริบูรณ์

ICT
-
ดร.วารุณี โพธาสินธุ์

PLC 3Rs8Cs
-
พ.ต.ดร.กรณัฐ รัตนยรรยง

PLC 3Rs8Cs ICT
-
นายเกรียงไกร ปู่ยี่

ICT
-
นายปรัชญา กานิล

ICT
-
ดร.ดารณีย์ พยัคฆ์กุล

PLC 3Rs8Cs
-
ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์

PLC 3Rs8Cs
-
ดร.สมเกตุ อุทธโยธา

PLC 3Rs8Cs
-
ดร.เสน่ห์ กรแก้ว

PLC 3Rs8Cs
-
นางศุภวรรณ ทิพธนธรณินทร์

PLC 3Rs8Cs
-
นายนพดล โป่งอ้าย

PLC 3Rs8Cs ICT
-
นายสุทธิพร ต้นเถา

ICT
-
นายสุรศักดิ์ ลิขิตตระกูลรุ่ง

ICT
-
นายสุภัคว์ ภัควัตพิสุทธิพร

PLC 3Rs8Cs Eng
Speexx A Speexx B
นางธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์

PLC 3Rs8Cs
-
นางจิรัฐติกาล บุญสนอง

Eng
Speexx A Speexx B
นายสุภพงศ์ สุวรรณมาศ

PLC 3Rs8Cs ICT
-
นางปภาวรินท์ เรืองประจวบกุล

PLC 3Rs8Cs
-
นางวิลาวัลย์ ชมภูเทพ

PLC 3Rs8Cs
-
นายวิรัช กฤตานุกูลย์

PLC 3Rs8Cs
-
นายชาติชาย ทนะขว้าง

PLC 3Rs8Cs
-
นางสาวอำไพวรรณ สวนแก้ว

PLC 3Rs8Cs Eng
Speexx A Speexx B
นางมนตรา ฟักมงคล

PLC 3Rs8Cs Eng
Speexx A Speexx B
ว่าที่ ร.ต.ยุทธพล ฟักมงคล

PLC 3Rs8Cs
-
นางสาวรุสนันท์ แก้วตา

PLC 3Rs8Cs
-
นายอานุพันธ์ เทพรักษา

Eng
Speexx A Speexx B
นายเกรียงไกร มาตรมูล

ICT
-
ดร.คัชรินทร์ มหาวงศ์

PLC 3Rs8Cs
-
นางธิติกาญจน์ กุลพัฒน์เศรษฐ

PLC 3Rs8Cs
-
ดร.ปาลิตา สุขสำราญ

PLC 3Rs8Cs
-
นางสาวสุพรรณ สุริยะ

PLC 3Rs8Cs
-
นางสาวสุพิน ไชยเจริญ

PLC 3Rs8Cs Eng
Speexx A Speexx B
นายดิเรก สุปิ

ICT
-
ดร.สกาวรัตน์ ไกรมาก

PLC 3Rs8Cs
-
นางสมพร พันธุ์จินา

Eng
Speexx A Speexx B
นางสาวสุมิตรา สุขีโมกข์

Eng
Speexx A Speexx B
นางอัมพร ดอนชัย

PLC 3Rs8Cs
-
นางเสาวภา ใจสม

PLC 3Rs8Cs
-
นางสาวพัทยา พิทักษ์โพธิ์ทอง

PLC 3Rs8Cs
-
ดร.วันรักษ์ ขันหอม

PLC 3Rs8Cs
-
นางสาวชฎารัฐ ปลูกเพาะ

PLC 3Rs8Cs Eng
Speexx A Speexx B
นายกรัณฑ์ สมจิตต์

PLC 3Rs8Cs ICT Eng
Speexx A
นางสาวนภา แก้ววรรณดี

PLC 3Rs8Cs Eng
Speexx A Speexx B
นางภณิดา ทองประไพ

PLC 3Rs8Cs Eng
Speexx A Speexx B
นางสุมณเฑียร แก่นมณี

PLC 3Rs8Cs Eng
Speexx A Speexx B
นางจารุวรรณ อิ่นศิริ

Eng
Speexx A Speexx B
นางพุทธพร อินทรนันท์

PLC 3Rs8Cs Eng
Speexx A Speexx B
นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริ

PLC 3Rs8Cs
-
นางกาญจนา หลิมภาพันธ์

PLC 3Rs8Cs ICT
-
นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง

PLC 3Rs8Cs ICT
-
นายปรีชา ใจน่าน

ICT
-
ดร.วรัญญา อุ่นนันกาศ

ICT
-
นายสมชาย ซอแอ

ICT
-
ดร.สุรพล ศรีศิลป์

PLC 3Rs8Cs ICT
-
นางสาวเยาวรัตน์ เลิศพิพัฒน์กุล

PLC 3Rs8Cs ICT
-
นายคฑาวุธ แข็งแรง

PLC 3Rs8Cs Eng
Speexx A
นางสาวนวลจันทร์ สันวรรณ

PLC 3Rs8Cs Eng
Speexx A
ดร.สุดาภรณ์ สืบสุติน

PLC 3Rs8Cs
-
นายอธิพัชร์ นิธิกิตต์สุขเกษม

PLC 3Rs8Cs ICT Eng
Speexx A
นางสาวอำภา จิตแหลม

ICT
-
นางประนอม วงศ์หมื่นรัตน์

PLC 3Rs8Cs Eng
Speexx A Speexx B
นายอดิเรก สัญญะเขื่อน

PLC 3Rs8Cs ICT
Speexx A Speexx B
นางทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์

PLC 3Rs8Cs ICT
-
นางทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์

PLC 3Rs8Cs ICT
-
นางสาวดวงนภา อินยะยศ

ICT
-
นายวสันต์ แปงจิตต์

PLC 3Rs8Cs ICT
-
นางสาวธัญชนก คำวินิจ

ICT
-
นายศยานันท์ ยารังฝั้น

Eng
Speexx A
นายประสิทธิ์ กะตะศิลา

PLC 3Rs8Cs
-
ดร.วิชากร ลังกาฟ้า

PLC 3Rs8Cs
-
นางสุดาพร ธัญพิชชาพร

PLC 3Rs8Cs
-
นางอลิสา ชัยลังกา

PLC 3Rs8Cs Eng
Speexx A
ดร.เจตนา เมืองมูล

PLC 3Rs8Cs
-
นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์

PLC 3Rs8Cs ICT
-
นางรุ้งตะวัน ไชยเจริญ

PLC 3Rs8Cs Eng
Speexx A
นายธนพล ทิพย์กัญญานนท์

PLC 3Rs8Cs ICT
-
นางรติมา ปฤษฎางคเดชา

PLC 3Rs8Cs
-
ดร.ชนันท์ธิดา ประพิณ

PLC 3Rs8Cs ICT
-
ดร.สมเดียว เกตุอินทร์

PLC Eng
Speexx A Speexx B
นางณัฐกานต์ คงกะศรี

PLC 3Rs8Cs Eng
Speexx A Speexx B