รายชื่อวิทยากรพัฒนาครูของบริษัท MSI : Mobile Solutions Integrator   
ปีงบประมาณ 2561-2562 (รุ่นที่สอง)
ที่ ชื่อ นามสกุล จังหวัด PLC 3Rs8Cs ICT Eng Speexx A รวม
1 ดร.ศานิตย์ ศรีคุณ* พะเยา 1 1 2
2 นางมนตรา ฟักมงคล* น่าน 1 1 1 1 5
3 นายสุภพงศ์ สุวรรณมาศ* เชียงใหม่ 1 1 1 3
4 นายธนพล ทิพย์กัญญานนท์* ลำพูน 1 1 1 3
5 นางรติมา ปฤษฎางคเดชา* ลำพูน 1 1 2
6 นายยุทธพล ฟักมงคล* น่าน 1 1 2
7 นายวสันต์ แปงจิตต์  * ลำปาง 1 1 1 3
8 นางปภาวรินท์ เรืองประจวบกุล* เชียงใหม่ 1 1 2
9 นางสาวชนันท์ธิดา  ประพิณ* ลำพูน 1 1 1 3
10 นายพิษณุวัฒน์ อิ่นศิริ* แพร่ 1 1 2
11 ดร.สมหวัง พันธะลี กาฬสินธุ์ 1 1 2
12 ดร.กาญจนา ภูอาลัย กาฬสินธุ์ 1 1 1 1 5
13 นางสาวเดือนเพ็ญ ธรรมพิทักษ์ ขอนแก่น 1 1 2
14 ดร.กิตติปกรณ์ อ้มเถื่อน ขอนแก่น 1 1 2
15 ดร.สุพาสน์ แสงสุรินทร์ ขอนแก่น 1 1 2
16 นางสาวตักษณันท์ กล้าหาญ ขอนแก่น 1 1 2
17 ดร.พงษ์ศักดิ์ ดรพินิจ ขอนแก่น 1 1 1 3
18 นายเจริญ ราคาแก้ว ชัยภูมิ 1 1 2
19 นางสาวจุฑามาศ อนันเต่า ชัยภูมิ 1 1 2
20 นายเฉลิมชาติ ธีระวิริยะ นครพนม 1 1 1 3
21 นายสมเกียรติ บุญคง นครพนม 1 1 1 3
22 ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ นครพนม 1 1 2
23 นางนวลน้อย แสนกล้า นครพนม 1 1 2
24 นางสุนันทา สง่าเนตร นครราชสีมา 1 1 2
25 นางอรทัย ลำพุทธา บึงกาฬ 1 1 2
26 นายธีระวัฒน์ ศิริบัติ มหาสารคาม 1 1 2
27 ดร.ทรงรัตน์  ศรีสารคาม มหาสารคาม 1 1 2
28 ดร.พิชชาภรณ์  ปะตังถาโต มหาสารคาม 1 1 2
29 ดร.พุทธารัตน์  ทะสา มหาสารคาม 1 1 1 3
30 ดร.อุษณีย์  ดวงพรม มหาสารคาม 1 1 2
31 ายวิรัตน์ บรรจง มุกดาหาร 1 1 2
32 นางสาวจิราพร นามคำ ร้อยเอ็ด 1 1 1 3
33 ร.พายุพงษ์ พายุหะ  ร้อยเอ็ด 1 1 1 1 5
34 ดร.สุรินทร์ นำนาผล ร้อยเอ็ด 1 1 2
35 นายอภิรัณธรักษ์ ผลาผล  ร้อยเอ็ด 1 1 2
36 ดร.ธรรมธัช  บาศรี ร้อยเอ็ด 1 1 1 1 5
37 นางจรินยา นาหัวนิน เลย 1 1 2
38 ดร.มาริยา เถาอินปาก เลย 1 1 2
39 ดร.เพ็ญศรี สารีบุตร ศรีสะเกษ 1 1 2
40 ดร.มยุรี สารีบุตร ศรีสะเกษ 1 1 1 1 4
41 ดร.วิไลวรรณ ทรงกลด ศรีสะเกษ 1 1 2
42 นายคมกฤช ภาษาพรม ศรีสะเกษ 1 1 1 1 5
43 ดร.พัชรินทร์ อุทัยฉัตร สกลนคร 1 1 1 1 5
44 ดร.สมพร หลิมเจริญ สกลนคร 1 1 2
45 นางพัฒนา คำผุย สุรินทร์ 1 1 1 1 5
46 นางวันดี สุขชีพ  สุรินทร์ 1 1 2
47 นางกิ่งกาญจน์ วงศฉลาด สุรินทร์ 1 1 2
48 นางเอเดียน คุณาสิทธิ์ สุรินทร์ 1 1 2
49 ดร.ฉวีรรณ โยคิน หนองคาย 1 1 2
50 นางปริญญา เวียงอินทร์  หนองคาย 1 1 2
51 นางพัชราภรณ์  บุญทวี หนองคาย 1 1 2
52 นางพัชราภรณ์ ป้องคำสิงห์ หนองคาย 1 1 2
53 นางมยุรี เพ็งสิงห์  หนองคาย 1 1 2
54 นางสมหมาย โยธากุล หนองคาย 1 1 2
55 นายมานิจ  โยคิน หนองคาย 1 1 2
56 นายสถิตย์  สีสวาท หนองคาย 1 1 2
57 างสาวขวัญใจ  วงศ์สุวรรณ หนองคาย 1 1 1 3
58 นายคมสัน โคตรชมภู หนองคาย 1 1 2
59 นางเพ็ญศรี ฉลาดแย้ม หนองบัวลำภู 1 1 1 1 4
60 นางสมถวิล ติดสุข หนองบัวลำภู 1 1 1 1 4
61 ดร.ภาวิไล บุญทองแพง หนองบัวลำภู 1 1 2
62 ผศ.ดร.จุฬามาศ จันทร์ศรีสุคต อุดรธานี 1 1 2
63 ดร.บุญเลี้ยง จอดนอก อุดรธานี 1 1 2
64 ดร.ประคอง พลสิทธิ์ อุดรธานี 1 1 2
65 ดร.เกียรติศักดิ์ ชารีโคตร อุดรธานี 1 1 1 3
66 นางซ่อนกลิ่น กาหลง อุดรธานี 1 1 1 3
67 ดร.วิไล พลพวก อุดรธานี 1 1 2
68 ดร.เสาวลักษณ์ พื้นชมภู อุดรธานี 1 1 1 1 5
69 ดร.ประภาภรณ์ ภูขาว อุดรธานี 1 1 2
70 นายพิจิตร พรหมจารีย์ อุดรธานี 1 1 2
71 นายฉลองชัย สุดดี อุดรธานี 1 1 1 1 4
72 นายปริญญา ไมยะปัน อุดรธานี 1 1 2
73 ดร.สุภาวดี ปกครอง อุดรธานี 1 1 2
74 ดร.สุชาติ สุวรรณวงค์ อุบลราชธานี 1 1 2
75 นายอภิวัฒน์ วงศ์กัณหา อุบลราชธานี 1 1 1 3
76 นางศุภาวีร์ ศรีโท อุบลราชธานี 1 1 2
77 นางวันเพ็ญ ชาวทอง อุบลราชธานี   1 1 1 1 5
78 นายนคร มากมีทรัพย์* กาญจนบุรี 1 1 1 1 1 6
79 อัจฉรา รอดภัย* กาญจนบุรี 1 1 1 1 1 6
80 ชัชฎาพร โชคสงวนทรัพย์* กาญจนบุรี 1 1 1 1 1 6
81 ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์* กาญจนบุรี 1 1 1 1 1 6
82 อรวรรณ เกตุรัตน์ * กาญจนบุรี 1 1 1 1 1 6
83 จุรีพร แจ้งธรรมมา กาญจนบุรี 1 1 1 1 1 6
84 ฉวีวรรณ ม่วงปรางค์ กาญจนบุรี 1 1 1 1 1 6
85 รัชดาพรรณ์ วัชพัฒน์ เพชรบุรี 1 1 1 1 1 6
86 สรายุทธ อนันตศิริ* เพชรบุรี 1 1 2
87 ดร.ชวนพิศ ศิลาเดช ราชบุรี 1 1 1 1 5
88 ดร.วัฒนา ตรงเที่ยง ราชบุรี 1 1 2
89 วาสนา คงมั่น* กาญจนบุรี 1 1 2
90 ธนพร ศรีษะเกตุ อุทัยธานี 1 1 1 1 1 6
91 นาวิน องค์ศิริมงคล อุทัยธานี 1 1 1 1 1 6
92 ภานุวัฒน์ คลังสิน  อุทัยธานี 1 1 1 1 1 6
93 สุภัทรา ฐิติวรรธนะ* อุทัยธานี 1 1 1 1 1 6
94 จันทนา ผ่องใส* กาญจนบุรี 1 1 1 1 1 6
95 ดร.สุทธิรักษ์ พ้นภัยพาล ชลบุรี 1 1 1 3
96 ดร.ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์* ชลบุรี 1 1 1 1 1 5
97 ดร.สมพร ไตยวงศ์ ชลบุรี 1 1 2
98 นายสุรศักดิ์ รักษาสุข ชลบุรี 1 1 2
99 นางวิจิตรา รักษาสุข ชลบุรี 1 1 2
100 นางเสาวคนธ์ จันทร์ผ่องศรี* ชลบุรี 1 1 1 1 4
101 ดร.สุทธิ สุวรรณปาล จันทบุรี 1 1 2
102 นายเอกคณิต รัตนบุรี ตรัง 1 1 2
103 ดร.พิทยา  แสงสว่าง เลย 1 1 2
104 นางจันทร์จิรา ฉอสันเทียะ นครราชสีมา 1 1 2
105 นายดาวรุ่ง ฉอสันเทียะ นครราชสีมา 1 1 2
106 นายนิยม ริมไธสง นครราชสีมา 1 1 2
107 นายสิรภัทร สหัสวรรษรัศมี นครราชสีมา 1 1 1 3
108 นายมุณี ธานี อุบลราชธานี 1 1 2
109 ดร.วิธวิทย์ ประสานศักดิ์ทวี ชัยภูมิ 1 1 2
110 นายทัศนัย ไพรี ลพบุรี 1 1 2
111 นายโชดก เก่งเขตรกิจ กรุงเทพ 1 1 1 3
รวม (คน) 111 111 29 30 29 335