รายชื่อวิทยากรพัฒนาครูของบริษัท MSI : Mobile Solutions Integrator   
ปีงบประมาณ 2561-2562 - ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง
ที่ ชื่อ นามสกุล จังหวัด หลักสูตรที่เป็นวิทยากร  
PLC 3Rs8Cs ICT Eng Speexx A Speexx B รวม
1 นางกมลวรรธน์ มนต์ประสิทธิ์ กาญจนบุรี 1 1         2
2 นางกรองทอง โพธิ์ทอง กาญจนบุรี 1 1   1 1 1 5
3 นางสาวจินตนา สุขสมแดน กาญจนบุรี 1 1         2
4 ดร.จิรวรรณ นาคพัฒน์ กาญจนบุรี 1 1         2
5 นางสาวสุภาพ จัดละ กาญจนบุรี 1 1         2
6 นางอุมาจินต์ คงคา กาญจนบุรี 1 1   1 1 1 5
7 นางสาวถวิล หวังกุ่ม กาญจนบุรี 1 1   1 1 1 5
8 นางสาวศิริวรรณา บุญเส็ง กาญจนบุรี 1 1   1 1 1 5
9 ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ กำแพงเพชร 1 1         2
10 นางธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์ กำแพงเพชร 1 1 1       3
11 นายบัญชา  รัตนมาลี* นครนายก 1 1 1       3
12 ดร.ทวีศักดิ์ ขันยศ พิษณุโลก       1 1 1 3
13 ดร.ศิริวิมล ใจงาม พิษณุโลก 1 1         2
14 ดร.สลักจิต ตรีรณโอภาส พิษณุโลก 1 1         2
15 ดร.สุวพัชร์ ช่างพินิจ พิษณุโลก 1 1   1     3
16 นางสาวณภัทร จุลพงษ์ พิษณุโลก 1   1 1 1 1 5
17 นางบุญฑริกา รัตนกุล พิษณุโลก 1 1   1 1   4
18 นางสาววีรยา โพยมรัตน์ พิษณุโลก 1 1 1 1 1   5
19 ดร.อนุชา ภูมิสิทธิพร พิษณุโลก 1 1         2
20 ผศ.ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด พิษณุโลก 1 1         2
21 ผศ.ดร.ทักษ์  อุดมรัตน์ พิษณุโลก 1 1         2
22 รศ.ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจง พิษณุโลก 1 1   1 1 1 5
23 ผศ.ชญานิษฐ์ ศศิวิมล พิษณุโลก 1 1         2
24 นางสาวชุติมา กอวชิรพันธ์ เพชรบุรี 1 1   1 1 1 5
25 นางณิชรญา ใจเด็ด เพชรบุรี 1 1         2
26 นายตรีรัตน์ สุขะสุคนธ์ เพชรบุรี 1 1 1 1 1   5
27 ดร.พัชรา แย้มสำราญ เพชรบุรี 1 1         2
28 นางกชนันท์ โนรินทร์ เพชรบูรณ์ 1 1 1       3
29 นางสาวกวินพัฒน์ ขวัญแน่น เพชรบูรณ์ 1   1 1     3
30 ดร.จินดา วรปัสสุ เพชรบูรณ์ 1 1   1 1 1 5
31 นายเทิดชาย สุขโทน เพชรบูรณ์ 1 1 1       3
32 นางธิดา มาสีจันทร์ เพชรบูรณ์   1 1 1     3
33 ดร.นิชาภัทร วิลเลี่ยมส์ เพชรบูรณ์ 1 1   1 1 1 5
34 นางสาวรัตนา จันทร์สิน เพชรบูรณ์ 1 1 1       3
35 นางรุ่งรัฐ ชมชื่น เพชรบูรณ์ 1 1   1     3
36 นางวิไลภรณ์ คำมั่น เพชรบูรณ์ 1     1     2
37 นางเบญจมาศ หาพุทธา เพชรบูรณ์ 1 1 1 1     4
38 นายสุธี บุญฤทธิ์ เพชรบูรณ์ 1 1 1 1      
39 ดร.อิทธินันท์ ยายอด เพชรบูรณ์ 1 1         2
40 ดร.พีระวัตร จันทกูล เพชรบูรณ์ 1 1 1       3
41 นางเพ็ญจันทร์ โชติรัตนศักดิ์ เพชรบูรณ์ 1 1         2
42 นายกฤตชัย โชติรัตนศักดิ์ เพชรบูรณ์ 1 1 1       3
43 นายวิเชียร ทองน้อย ราชบุรี 1 1         2
44 นางเบ็ญจมาศ อินทร์ฤทธิ์ ลพบุรี 1 1 1       3
45 นายสังวาลย์ สิงห์สา ลพบุรี 1 1 1       3
46 ดร.สมชาย พวงโต สิงห์บุรี 1 1 1       3
47 นางจินตนา อัมพรภาค สุโขทัย 1 1         2
48 นายพิทักษ์ สุริยะ อ่างทอง 1 1 1       3
49 ดร.สมเดียว เกตุอินทร์ อุตรดิตถ์ 1     1 1 1 4
50 นางณัฐกานต์ คงกะศรี อุตรดิตถ์ 1 1   1 1 1 5
รวม 48 45 18 22 15 12 156

3 Comments

ธรารัตน์ เย็นใจราษฎร์
เบอร์โทร 088-2747828ค่ะ
นางณิชรญา ใจเด็ด
0819956412
Chantana Chanbanchong
ถึงผู้ประสานงาน บริษัท ช่วยส่งเบอร์โทรท่านต่อไปนี้เพื่อประสานงานจัดทีมวิทยากร 1.คุณบุญล้อม ด้วงวิเศษ กพ. 2.คุณธรารัตน์ ยงใจราษฎร์ กพ. 3.คุณจินตนา อัมพรภาค สท. สำหรับเปิดการอบรมที่ กำแพงเพชร และ สุโขทัย
Montien Vichitrsarawongs
ส่งข้อมูลให้ทางอีเมล์แล้วครับ อาจารย์

Leave your comment

61022

Character Limit 400