รายชื่อวิทยากรพัฒนาครูของบริษัท MSI : Mobile Solutions Integrator   
ปีงบประมาณ 2561-2562 - ภาคตะวันออก
ที่ ชื่อ นามสกุล จังหวัด หลักสูตรที่เป็นวิทยากร  
PLC 3Rs8Cs ICT Eng Speexx A Speexx B รวม
1 ดร.สาวิตรี แสงมณี กรุงเทพฯ       1 1 1 3
2 ดร.วันเพ็ญ ผ่องกาย กรุงเทพฯ 1 1         2
3 ดร.มาเรียม ซอหมัด กรุงเทพฯ 1 1   1     3
4 นายวัฒนชัย จันทร์วีนุกูล กรุงเทพฯ 1 1         2
5 นางกาญจนา นิยมนา จันทบุรี 1 1   1 1 1 5
6 นายคมสัน  แท่งทองคำ ชลบุรี 1 1         2
7 ดร.ประภาศรี พิทอนวอน ชลบุรี 1 1   1 1 1 5
8 ดร.ปราญชลี มะโนเรือง ชลบุรี 1 1   1 1   4
9 ดร.ปริญญา ทองสอน ชลบุรี 1 1         2
10 ดร.พลธาวิน วัชรทรธำรงค์ ชลบุรี 1 1   1 1 1 5
11 นายพิทักษ์ ประสิทธิเวชานนท์ ชลบุรี 1 1 1       3
12 นายรุ่งทวี พรรณา ชลบุรี 1 1 1 1 1   5
13 นายวีรวุฒิ เกตุจำนงค์ ชลบุรี 1 1 1       3
14 Mr. Forbes George Smart ชลบุรี       1 1 1 3
15 Mr. Michael Layne Hartsell ชลบุรี     1 1 1 1 4
16 Ms.Jennifer Bradley ชลบุรี       1 1 1 3
17 ดร.นิอร ศรีสุนทร ชลบุรี 1 1         2
18 นายปัญญา ธรรมดี ชลบุรี       1 1 1 3
19 นายปัญญาศักดิ์ พูลสวัสดิ์* ชลบุรี 1 1         2
20 นายภิญญา รัตนวรชาติ ชลบุรี 1 1         2
21 นายวรการจักรี จำปาลี ชลบุรี     1       1
22 ดร.สุรชาติ มานิตย์ ชลบุรี 1 1 1 1 1   5
23 นายอนุรักษ์ พุกประสงค์* ชลบุรี       1 1 1 3
24 นางสาวสาริศา จันทร์แรม ชลบุรี 1 1 1       3
25 นางธัชชญา ประจันตะเสน* ชลบุรี 1 1         2
26 ดร.ษมาพร  คงมั่น ชลบุรี 1 1         2
27 นายวิจิตร สัมโย ตราด 1 1         2
28 ผศ.สุปิติ  กุลจันทร์* ปราจีนบุรี     1   1 1 3
29 นางดรุณจิต ม่วงมงคล ระยอง 1 1         2
30 นางศิริรัตน์ สุขสันต์ ระยอง 1 1         2
รวม 23 23 8 13 13 10 90
ข้อมูล ณ วันที่ 24  มกราคม 2561 

No comments yet...

Leave your comment

11647

Character Limit 400