รายชื่อวิทยากรพัฒนาครูของบริษัท MSI : Mobile Solutions Integrator   
ปีงบประมาณ 2561-2562 - ภาคเหนือ
ที่ ชื่อ นามสกุล จังหวัด หลักสูตรที่เป็นวิทยากร  
PLC 3Rs8Cs ICT Eng Speexx A Speexx B รวม
1 ผศ.จำเริญ  ฐานันดร เชียงราย 1 1   1 1 1 5
2 นายณรงค์เดช  ชัยวรรณา เชียงราย 1 1 1       3
3 ดร.ธิดา  ขันดาวงศ์ เชียงราย 1 1   1 1   4
4 ดร.นิธิกุล อินทรทิพย์ เชียงราย 1 1 1       3
5 นายบรรพต ขันคำ เชียงราย 1 1         2
6 นางประทินทิพย์ สลีสองสม เชียงราย       1 1 1 3
7 นายปิยวัฒน์ คนเก่ง เชียงราย 1   1       2
8 ผศ.ดร.ผาสุข บุญธรรม เชียงราย 1 1   1 1 1 5
9 นายพงศธร ช่างปัด เชียงราย 1 1 1       3
10 ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ กาวินคำ เชียงราย 1 1 1       3
11 นายเมธี กาบุญค้ำ เชียงราย 1 1 1       3
12 นายวิทย์ วิชาคำ เชียงราย 1 1         2
13 นายศิลป์ชัย ขันดาวงศ์ เชียงราย 1 1         2
14 นางเสถียร สุวรรณจักษ์ เชียงราย 1 1   1 1 1 5
16 ดร.หาญศึก เล็บครุฑ เชียงราย 1   1       2
17 ดร.อลันด์ คงไทย เชียงราย       1 1 1 3
18 นางสาวอาทิตยา เวียงนิล เชียงราย       1 1 1 3
19 นายฉัตรชัย สุวรรณจักษ์ เชียงราย 1 1         2
20 นายจิรศักดิ์ ดวงสุข เชียงราย     1       1
21 ดร.ซิมมี่ อุปรา เชียงราย 1 1   1 1 1 5
22 นายนิวัติ ยอดมูลดี เชียงราย     1       1
23 ดร.สุภาพร เตวิยะ เชียงราย 1 1   1 1 1 5
24 นางสาวแสงอัมพา หริมูลวงศ์ เชียงราย 1 1         2
25 ดร.อัครเดช ยมภักดี* เชียงราย 1 1 1       3
26 ดร.ณัฎฐพล สันธิ เชียงราย       1 1 1 3
27 นางพันธ์นอม ปรามาลย์ เชียงราย 1 1   1 1 1 5
28 นางสาวปริญทิพย์ ท่าว่อง เชียงราย 1 1   1 1 1 5
29 นางสาวพรทิพา พุทธวงค์ เชียงราย 1 1 1       3
30 นางนงคราญ ชัยพงษ์* เชียงราย 1 1   1 1 1 5
31 ดร.วิชิต เทพประสิทธิ์ เชียงราย     1       1
32 นางสาวสิริกันยา ดาวิไล เชียงราย       1 1 1 3
33 นางอรินลัทธ์ จันทร์เลน เชียงราย 1 1 1       3
34 ดร.รัชฎา เทพประสิทธิ์ เชียงราย     1       1
35 นางผ่องศรี  จัตุปา เชียงราย   1   1 1 1 4
36 นางเกล็ดทอง  ภู่ไพศาล เชียงราย   1   1 1 1 4
37 นายเกียรติชัย  ยานะรังษี เชียงราย       1 1 1 3
38 ดร.เกตุมณี มากมี เชียงใหม่ 1 1   1 1 1 5
39 นางจงกลณี  เวสุวรรณ์ เชียงใหม่ 1 1   1     3
40 ดร.ชไมมน  ศรีสุรักษ์ เชียงใหม่ 1 1         2
41 นายตรัยธนา  เชาวนปรีชา เชียงใหม่       1 1 1 3
42 นางสาวนฤมล  วุฒิปรีชา เชียงใหม่       1 1 1 3
43 นายทิพากร ศิริพัฒนพงศ์ เชียงใหม่ 1 1   1     3
44 นางสาวปราณี ศรีสันติธรรม เชียงใหม่ 1 1   1     3
45 ดร.ปาริชาติ เภสัชชา เชียงใหม่ 1 1 1       3
46 นางสาวพีรญา ถิรธัญญ์ธาดา เชียงใหม่ 1 1   1 1 1 5
47 ดร.เพราพิลาส น้อยหลู่ เชียงใหม่ 1 1 1       3
48 นางสาวยุพิน อินทะยะ เชียงใหม่ 1 1         2
49 ดร.รามลักษณ์ อนุสุริยา เชียงใหม่ 1 1 1       3
50 ดร.วราภรณ์ อนุวรรัตน์ เชียงใหม่ 1 1         2
51 นางสาววัชรี สาริกบุตร เชียงใหม่       1 1 1 3
52 นางวิรัชนี มาตันทัง เชียงใหม่ 1     1 1   3
53 ดร.ศศิพินต์ สุขบุญพันธ์ เชียงใหม่ 1 1         2
54 นายจงภพ ชูประทีป เชียงใหม่     1       1
55 นางสาวชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ เชียงใหม่  1  1 1       3
56 นายพงศ์รติ แก้วอ้าย เชียงใหม่ 1 1         2
57 ดร.รักษ์ วรุณวนารักษ์ เชียงใหม่ 1 1   1 1 1 5
58 นางสาววนิจช์ตา โชติวิศิษฐ์กุล* เชียงใหม่ 1 1   1 1   4
59 นายสุภาพ บริบูรณ์ เชียงใหม่     1       1
60 นายสงกรานต์ อินขัน* เชียงใหม่     1   1 1 3
61 ดร.วารุณี โพธาสินธุ์ เชียงใหม่ 1 1         2
62 พ.ต.ดร.กรณัฐ รัตนยรรยง เชียงใหม่ 1 1 1       3
63 นายเกรียงไกร ปู่ยี่ เชียงใหม่     1       1
64 นายปรัชญา กานิล เชียงใหม่     1       1
65 ดร.ดารณีย์ พยัคฆ์กุล เชียงใหม่ 1 1         2
66 ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ เชียงใหม่ 1 1         2
67 ดร.สมเกตุ อุทธโยธา เชียงใหม่ 1 1         2
68 ดร.เสน่ห์ กรแก้ว เชียงใหม่ 1 1         2
69 นางศุภวรรณ ทิพธนธรณินทร์ เชียงใหม่ 1 1         2
70 นายนพดล  โป่งอ้าย เชียงใหม่ 1 1 1       3
71 นายสุทธิพร  ต้นเถา เชียงใหม่     1       1
72 นายสุรศักดิ์ ลิขิตตระกูลรุ่ง เชียงใหม่     1       1
73 นายสุภัคว์ ภัควัตพิสุทธิพร เชียงใหม่ 1 1   1 1 1 5
74 นางธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์ เชียงใหม่ 1 1         2
75 นางจิรัฐติกาล บุญสนอง เชียงใหม่       1 1 1 3
76 นายชาติชาย ทนะขว้าง น่าน 1 1         2
77 นางสาวอำไพวรรณ สวนแก้ว น่าน 1 1   1 1 1 5
78 นางสาวรุสนันท์ แก้วตา พะเยา 1 1         2
79 นายอานุพันธ์ เทพรักษา พะเยา       1 1 1 3
80 นายเกรียงไกร มาตรมูล พะเยา     1       1
81 ดร.คัชรินทร์ มหาวงศ์ พะเยา 1 1         2
82 นางธิติกาญจน์ กุลพัฒน์เศรษฐ พะเยา 1 1         2
83 ดร.ปาลิตา สุขสำราญ พะเยา 1 1         2
84 นางสาวสุพรรณ สุริยะ พะเยา 1 1         2
85 นางสาวสุพิน ไชยจำเริญ พะเยา 1 1   1 1 1 5
86 นายดิเรก สุปิ พะเยา     1       1
87 ดร.สกาวรัตน์ ไกรมาก พะเยา 1 1         2
88 นายสมเกียรติ แสนป้อ พะเยา     1       1
89 นายสมพงษ์ มหานิล พะเยา 1 1 1       3
90 นางสมพร พันธุ์จินา พะเยา       1 1 1 3
91 นางสาวสุมิตรา สุขีโมกข์ พะเยา       1 1 1 3
92 นางอัมพร ดอนชัย พะเยา 1 1         2
93 นางเสาวภา ใจสม พะเยา 1 1         2
94 นายบุญเรียบ มองมูล พะเยา 1 1 1       3
95 นางสาวพัทยา พิทักษ์โพธิ์ทอง พะเยา 1 1         2
96 นายภีรภูมิ จินดา พะเยา 1 1   1 1 1 5
97 ดร.วันรักษ์ ขันหอม พะเยา 1 1         2
98 นางสาวชฎารัฐ ปลูกเพาะ แพร่ 1 1   1 1 1 5
99 นายกรัณฑ์ สมจิตต์ แพร่ 1 1 1 1 1   5
100 นางสาวนภา แก้ววรรณดี แพร่ 1 1   1 1 1 5
101 นางภณิดา ทองประไพ แพร่ 1 1   1 1 1 5
102 นางสุมณเฑียร แก่นมณี แพร่ 1 1   1 1 1 5
103 นางจารุวรรณ อิ่นศิริ แพร่       1 1 1 3
104 นางพุทธพร อินทรนันท์ แพร่ 1 1   1 1 1 5
105 นายปรีชา ใจน่าน แม่ฮ่องสอน     1       1
106 ดร.วรัญญา อุ่นนันกาศ แม่ฮ่องสอน     1       1
107 นายสมชาย ซอแอ แม่ฮ่องสอน     1       1
108 ดร.สุรพล ศรีศิลป์ แม่ฮ่องสอน 1 1 1       3
109 นางสาวเยาวรัตน์ เลิศพิพัฒน์กุล แม่ฮ่องสอน 1 1 1       3
110 นายคฑาวุธ  แข็งแรง ลำปาง 1 1   1 1   4
111 นางสาวนวลจันทร์ สันวรรณ ลำปาง 1 1   1 1   4
112 ดร.สุดาภรณ์ สืบสุติน ลำปาง 1 1         2
113 นายอธิพัชร์ นิธิกิตต์สุขเกษม ลำปาง 1 1 1 1 1   5
114 นางสาวอำภา จิตแหลม ลำปาง     1       1
115 นางประนอม วงศ์หมื่นรัตน์ ลำปาง 1 1   1 1 1 5
116 นายอดิเรก สัญญะเขื่อน ลำปาง 1 1 1   1 1 5
117 นางทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ ลำปาง 1 1 1       3
118 นางสาวดวงนภา อินยะะยศ ลำปาง     1       1
119 นางสาวธัญชนก  คำวินิจ ลำพูน     1       1
120 นายศยานันท์ ยารังฝั้น ลำพูน       1 1   2
121 นายประสิทธิ์ กะตะศิลา ลำพูน 1 1         2
122 ดร.วิชากร ลังกาฟ้า* ลำพูน 1 1         2
123 นางสุดาพร ธัญพิชชาพร ลำพูน 1 1         2
124 นางอลิสา ชัยลังกา ลำพูน 1 1   1 1   4
125 ดร.เจตนา เมืองมูล ลำพูน 1 1         2
126 นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ ลำพูน 1 1 1       3
รวม 89 88 45 49 48 39

4 Comments

sangampha harimoolwong
ได้ download หลักสูตร และศึกษารายละเอียดแล้วคะ ปรินท์ทุกรหัสวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ ขอบคุณเจ้าสำหรับข้อมูลความรู้และสื่อประกอบการอบรม..เยี่ยม
กชนันท์ โนรินทร์
kodchanun9@gmail.com
กชนันท์ โนรินทร์
วิทยากร ภาคเหนือ
Nuanchan Sanwan
Hello
Prapasri Pitornworn
สวัสดีคะวิทยากรทุกท่าน ใกล้ถึงเวลาครูลงทะเบียนแล้ว เตรียมตัวศึกษาหลักสูตรนะคะ สัปดาห์หน้าจะเอาข้อมูลความรู้และสื่อลงระบบแล้วคะ

Leave your comment

35280

Character Limit 400