รายชื่อวิทยากรพัฒนาครูของบริษัท MSI : Mobile Solutions Integrator   
ปีงบประมาณ 2561-2562 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่ ชื่อ นามสกุล จังหวัด หลักสูตรที่เป็นวิทยากร  
PLC 3Rs8Cs ICT Eng Speexx A Speexx B รวม
1 ดร.เกษร  ทองแสน กาฬสินธุ์ 1 1         2
2 ดร.วิญญู อุตระ กาฬสินธุ์ 1 1 1       3
3 นายกฤติน  พันธุ์เสนา ขอนแก่น 1 1 1       3
4 ดร.ฉลาด เสริมปัญญา ขอนแก่น 1 1         2
5 ดร.เทอดชัย บัวผาย ขอนแก่น 1 1 1       3
6 นางนงเยาว์ ประสมเพชร ขอนแก่น 1 1         2
7 ว่าที่ร้อยโทประสงค์ พรหมเมตตา ขอนแก่น 1 1 1       3
8 นางวาสนา สิงห์ทองลา ขอนแก่น 1 1   1     3
9 นางสาวสุดสายใจ ชาญณรงค์ ขอนแก่น 1 1   1     3
10 นางอินทุกานต์ พรหมเมตตา ขอนแก่น 1 1   1 1   4
11 ดร.ปริญญา เฉิดจำเริญ ขอนแก่น 1 1         2
12 นายปรีชา ภูสีฤทธิ์ ขอนแก่น 1 1 1       3
13 นางสาวสุภาภรณ์ ปัจจุทรา ขอนแก่น 1 1 1 1 1   5
14 นางสาวปัทมา อุยะวาปี ขอนแก่น     1       1
15 นายมงคล ญาติสังกัด ขอนแก่น 1 1 1       3
16 ดร.ศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะ ขอนแก่น 1 1 1 1     4
17 นางนันทิยา นนท์อาสา ขอนแก่น 1 1 1       3
18 นายวรวุฒิ วงศ์วีระขันธ์ ขอนแก่น 1 1 1       3
19 นายกีรติ  ชาดาเม็ก ขอนแก่น 1 1 1       3
20 นายสันติ  จ้ำแพงจันทร์ ขอนแก่น 1 1 1       3
21 นางวนิดา  รัตนรุ่งโรจน์ ขอนแก่น 1 1 1       3
22 นางรัชนี  ป้องทัพไทย ขอนแก่น 1 1 1       3
23 ดร.กรวิภา พูลผล ขอนแก่น       1 1 1 3
24 นางสาวนริชยา โกษาแสง นครพนม 1 1   1 1 1 5
25 นายบุญช่วย นิยมสัตย์ นครพนม     1       1
26 นายพรชัย มานะดี นครพนม 1 1 1       3
27 นายภพธนา ปิ่นนาค นครราชสีมา 1 1         2
28 นายนุศิษย์  พรชีวโชติ นครราชสีมา 1 1         2
29 นายมานะ  ครุธาโรจน์    นครราชสีมา 1 1         2
30 นายปัญญา  วรรณชัย นครราชสีมา 1 1   1 1 1 5
31 ดร.วิมาน  วรรณคำ นครราชสีมา 1 1         2
32 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ นครราชสีมา 1 1 1       3
33 นายครรชิต เพิ่มศิริพงศ์พันธ์ นครราชสีมา 1 1 1       3
34 ดร.อ้อย  สงึมรัมย์ นครราชสีมา 1 1 1       3
35 ดร.อนุศร  หงษ์ขุนทด นครราชสีมา 1 1 1   1 1 5
36 นางวิภา  ศรีม่วงกลาง นครราชสีมา 1 1 1       3
37 นายชลิต สุริยะสกุลวงษ์ นครราชสีมา 1 1 1 1     4
38 นางเพ็ญศรี  เกิดเทอดวงษ์ นครราชสีมา 1 1   1     3
39 ดร.เพ็ญรดาพร กุลเพียราษฎร์ นครราชสีมา 1 1   1 1 1 5
40 ดร.เกริก  ท่วมกลาง นครราชสีมา 1 1         2
41 ดร.จินตนา  ท่วมกลาง นครราชสีมา 1 1   1 1 1 2
42 ดร.สุธาสินี สว่างศรี นครราชสีมา 1 1    1  1 5
43 นางสาวสุปรีดา สถิตธรรมรัตน์ นครราชสีมา 1 1         2
44 ดร.น้อยประนอม เคียนทอง นครราชสีมา 1 1         2
45 ดร.ธิดารัตน์   สมานพันธ์ นครราชสีมา 1 1   1 1 1 5
46 นางสาวศิริพร เรือนจันทึก   นครราชสีมา 1 1   1 1 1 5
47 นายวิโรจน์ ฉายชูวงษ์    นครราชสีมา 1 1         2
48 ดร.อุทุมพร เครือบคนโท   นครราชสีมา 1 1         2
49 นางลภาภัทร  พลสิทธิ์ นครราชสีมา 1 1         2
50 นายคมสรณ์  นิธิปรีชา นครราชสีมา 1 1 1       3
51 นายกนก  จำปามูล นครราชสีมา 1 1 1       3
52 ดร.เฉลิมศรี  จอกทอง นครราชสีมา 1 1   1 1 1 5
53 ดร.สุพล  จอกทอง นครราชสีมา 1 1         2
54 นายจักรกฤษณ์ ภู่พงษ์พัฒน์  นครราชสีมา 1 1 1       3
55 ดร.จุรารัตน์ เพ็ชรจันทึก นครราชสีมา 1 1         2
56 นางอรุณฉลอง ศิริพร ณ ราชสีมา นครราชสีมา 1 1   1     3
57 นางสุพร ธรรมบรรเทิง นครราชสีมา 1 1         2
58 นางนัยนา  ตันเจริญ นครราชสีมา 1 1         2
59 นายพรศักดิ์ ฉุยจอหอ นครราชสีมา 1 1 1       3
60 นายวีระ พลอยครบุรี นครราชสีมา 1 1         2
61 นางเชาวลี จำปามูล นครราชสีมา 1 1 1       3
62 นายปัญญา เจริญพจน์ นครราชสีมา 1 1         2
63 นายธนู ฤทธิกูล นครราชสีมา 1 1         2
64 นายสวรรค์ ดวงมณี นครราชสีมา 1 1 1       3
65 นางจิตติมา ดวงมณี นครราชสีมา       1 1 1 3
66 นายปรีดี โสโป นครราชสีมา 1 1 1       3
67 นางสาวอรกัญญา บุญชุมวงศ์ นครราชสีมา 1 1   1 1 1 5
68 นางภนิตา เศรษฐคุณากุล นครราชสีมา 1 1   1 1 1 5
69 นายธนานัติ  เปรมบุญ มหาสารคาม 1     1 1 1 4
70 ดร.อำนาจ เกษศรีไพร มหาสารคาม 1 1 1   1 1 5
71 ดร.วนิดา แสวงผล ยโสธร 1 1   1 1 1 5
72 นางสาวรุ่งระวี พลพวก ยโสธร 1 1   1 1 1 5
73 นายเสถียร นามชารี ร้อยเอ็ด 1 1         2
74 ดร.จำนงค์  ศรีมังกร เลย 1 1   1     3
75 ดร.นัจรีภรณ์ ทุมสงคราม เลย 1 1         2
76 นางมัตติกา กนกหงส์ เลย 1     1 1   3
77 นายวีระเดช มณีนพ เลย 1 1   1 1   4
78 นายสันทวี ศรีเมือง เลย 1 1         2
79 นางมิลันตี นฤเขตอุดมบดี เลย       1 1 1 3
80 นายสมนึก บุญปัญญา ศรีสะเกษ 1 1         2
81 นายสนธยา หลักทอง สกลนคร 1 1 1       3
82 ดร.พิชชานันท์ นิธิวิรุฬห์ สกลนคร 1 1   1 1 1 5
83 ดร.ฉัตรชัย  จูมวงศ์ สกลนคร 1 1 1       3
84 ดร.สมหมาย แก้วกันหา สุรินทร์ 1 1 1       3
85 นายชยพล โฆษิต หนองคาย 1 1 1       3
86 ดร.มงกุฎ จำนงค์นิต หนองบัวลำภู 1 1   1 1 1 5
87 ผศ.ดร.พนายุทธ เชยบาล อุดรธานี 1 1         2
88 นายภราดร วงศ์ศรีเผือก อุดรธานี 1 1 1       3
89 นายกิตติรงค์  บุญคง อุดรธานี       1 1 1 3
90 ดร.เฉลิมพล สายหอม อุบลราชธานี 1 1 1       3
91 นางจงจิตร โทนุการ อุบลราชธานี 1 1   1 1 1 5
92 นางณัฐธภา ตรงดี อุบลราชธานี 1 1 1       3
93 นางวาสนา ไชยรัตน์ อุบลราชธานี 1 1         2
94 ดร.สุกานดา ธิมา อุบลราชธานี 1 1         2
95 ดร.อัญชนา เฉียงขวา อุบลราชธานี 1 1         2
96 นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์ อุบลราชธานี 1 1 1       3
97 ดร.กนิษฐา ทองเลิศ อุบลราชธานี 1 1         2
98 ดร.จิรา ลังกา อุบลราชธานี 1 1   1 1 1 5
99 ดร.ไพวุฒิ ลังกา อุบลราชธานี 1 1         2
100 นางสาววิชุดา เอกสุข อุบลราชธานี 1 1   1 1 1 5
101 ดร.วีระศักดิ์ คำล้าน อุบลราชธานี 1 1         2
102 นางสาวศิริลักษณ์ ศิริประเสริฐ อุบลราชธานี 1 1   1 1 1 5
103 นายอดุลย์ ผินโพธิ์ อุบลราชธานี 1 1         2
104 นายอานนท์ วงศ์วิศิษฎ์รังสี อุบลราชธานี 1 1 1       3
105 นางสาวณิชา เทียมสุวรรณ อุบลราชธานี 1 1       2
106 นายธนา ธุศรีวรรณ อุบลราชธานี 1 1       2
107 นายมหิศธร ชุมแสง อุบลราชธานี 1 1 1       3
108 นายสมมาตร นิรมานสกุลพงศ์ อุบลราชธานี     1       1
109 นางอนงค์ สารสิทธิธรรม อุบลราชธานี 1 1   1 1 1 5

4 Comments

กนิษฐา
71689
กนิษฐา
0955456446
Wimarn wannakham
วิทยากรภาคอีสาน
Oiy
062502
Prapasri Pitornworn
สวัสดีคะวิทยากรทุกท่าน ใกล้เวลาที่ครูจะมาลงทะเบียนแล้ว เตรียมตัวศึกษาหลักสูตรกันนะคะ สัปดาห์หน้าจะเอาข้อมูลความรู้และสื่อลงระบบให่นะคะ
Montien Vichitrsarawongs
ไม่ทราบหมายถึงอะไรครับ

Leave your comment

11381

Character Limit 400