รายชื่อวิทยากรพัฒนาครูของบริษัท MSI : Mobile Solutions Integrator   
ปีงบประมาณ 2561-2562 - ภาคใต้
ที่ ชื่อ นามสกุล จังหวัด หลักสูตรที่เป็นวิทยากร  
PLC 3Rs8Cs ICT Eng Speexx A Speexx B รวม
1 Mr.Donald Moses ตรัง       1 1 1 3
2 นางชเนตตี ชนชอบธรรม ตรัง 1 1         2
3 นางฐาปนี อุสาหะ ตรัง 1 1   1 1 1 5
4 นางนิสา บรรจงการ ตรัง 1 1         2
5 นางพิชญอนงค์ คงนคร ตรัง       1 1 1 3
6 นางสาวละมัย แป้นจุลสี ตรัง 1 1         2
7 ดร.สุชาติ บรรจงการ ตรัง 1 1 1       3
8 ดร.สุธรรม หาขุน ตรัง 1 1         2
9 ดร.เสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก ตรัง 1 1   1 1 1 5
10 นางอนงค์พร ชัยสุข ตรัง       1 1 1 3
11 นายอมร แก้วสรียงค์ ตรัง 1 1   1     3
12 นางอรรจน์พิชญ์ ใจตรง ตรัง       1 1 1 3
13 นายกฤช กาหยี ตรัง 1 1 1       3
14 นางเนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐ์ ตรัง 1 1         2
15 ดร.อรทัย เกิดภิบาล ตรัง 1 1 1       3
16 นายสุวิทย์ ฤทธิ์เสนี ตรัง 1 1 1       3
17 นางกันยา ใจสมุทร ตรัง       1 1 1 3
18 นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ ตรัง 1 1         2
19 นายฉัตรชัย จันทโท ตรัง 1 1 1       3
20 นางสาวณัฐนันท์ เล่งล้วน ตรัง       1 1 1 3
21 ดร.วิชาญ สายวารี ตรัง 1 1         2
22 นายสุรชัย ชูกระชั้น ตรัง 1 1 1       3
23 นายสุวิทย์ กังแฮ ตรัง 1 1         2
24 นายสุวิทย์ ดาวังปา ตรัง 1 1 1       3
25 นายเอกพงษ์ โสภณพลศาล ตรัง 1 1 1       3
26 นายชวลา ตันตรัตนพงษ์ ตรัง     1   1 1 3
27 นายประมวล นานช้า ตรัง 1 1         2
28 นายปรียะวัฒ เลิศภูวิวัฒน์ ตรัง     1   1 1 3
29 นางสาวจีระพรรณ เสาวพงศ์ นครศรีธรรมราช       1 1 1 3
30 นายฐานพัชร์ ยินดีรักษ์ นครศรีธรรมราช 1 1         2
31 นางสาวปรีดา จำนงจิต นครศรีธรรมราช 1 1 1       3
32 นางสุพิชฌาย์ ไกรนรา นครศรีธรรมราช 1 1   1     3
33 ดร.อรอนงค์ พรหมวิหาร นครศรีธรรมราช 1 1   1     3
34 ดร.ขจรศักดิ์ เขียวน้อย นครศรีธรรมราช 1 1 1       3
35 นายสุภักดิ์ มีสิทธิ์ นครศรีธรรมราช 1 1 1       3
36 ดร.อาภรณ์ อ่อนคง นครศรีธรรมราช 1 1 2
37 นางสาวนิลวรรณ วิจักขณ์ศิลป์ ภุเก็ต   1   1 1 1 4
38 นางอาลียะห์ ทัดระเบียบ ยะลา     1   1 1 3
39 นางณัฐวิภา บุญชูชีพ สงขลา       1 1 1 3
40 ดร.ศิริอร รัตนอุดม สงขลา 1 1   1 1 1 5
41 ดร.กมลาศน์ ศรประสิทธิ์ สงขลา 1 1         2
42 นายเอกชัย ตั้งกุลทวีทรัพย์ สงขลา     1   1 1 3
43 ดร.พิทยาธร แก้วคง สงขลา 1 1   1 1 1 5
44 นางเครือรัตน์ ฤทธิเดช สงขลา 1 1 1       3
45 นางฝาติหม๊ะ โปติล่ะ สงขลา     1   1 1 3
46 ดร.สาลินี  จงใจสุธรรม พัทลุง 1 1 1 1 1 4
รวม 32 33 18 17 19 18 136
ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 1.12 น.

No comments yet...

Leave your comment

14836

Character Limit 400